Referat af møde i Vester Assels Menighedsråd torsdag d. 22. april 2021
kl. 16.00.

Mødeforman er ændret til et fysisk møde i Konfirmandhuset. Præsteallé 1. 7990 Øster Assels

 

Indkaldte menighedsrådet: Gunhild O. Møller (GOM), Poul Riisgaard, Anne Lise Stouby, Rose Marie M. Jensen, Egon Møller. Graver Inge Dam Svenningsen.

 

Dagsorden.

 

1. Godkendelse af dagsorden.

 

2. Vedr. referat fra mødet den 26. marts 2021. Referatet er udsendt og underskrevet + indsendt.

 

3. Behandling af forretningsorden for Vester Assels Menighedsråd. Standarddokumentet kan hentes i DAB. Håndbøger, herefter Blanketsamling, herefter Menighedsråd, Dokumenter, Forretningsorden for Menighedsråd. I opfordres til selv at udskrive et eksemplar. Indstilling: Standarddokumentet behandles og tiltrædes.

 

4. Forberedende budgetsamråd aflyses i fysisk form: Der er udsendt en mail fra Morsø Provsti under DAB. Den er også sendt til jer + kan ses i DAB. Meget af indholdet er general information om antallet af kirkelige handlinger, folketal, mv. Der er en opfordring til at se på Led belysning. V. Assels har udskiftet alle pærer til ledbelysning. Samarbejdsaftale mellem menighedsråd er tiltrådt i den forgangne periode. Hvis denne aftale kræver en fornyelse af underskrifter bemyndiges Gunhild O. Møller. Personregistrering kan overgå til Nykøbing: Det indstilles at behandle spørgsmålet når den ny præst er tiltrådt.

 

5. Formandsmøde i pastoratet ved Gunhild O. Møller. Indstilling: Tages til efterretning.

 

6. Ansættelse af en kirkesanger. Der arbejdes med et opslag og det gælder for alle fire kirker i pastoratet. Det er en stilling på 240 timer per år.

 

7. Nyt fra graveren.

 

8. Indsættelse af ny præst Tabitta Flyger den 2. maj 2021 kl. 11.00 i V. Assels.

 

9. Siden sidst til efterretning.: Stiftsmenighedsmødet i Aalborg den 8. maj er aflyst. Gunhild O. Møller er genvalgt til Morsø Distriktsforening bestyrelse. Der skal opstilles gejstlige og verdslige kandidater til Landsforeningen af Menighedsråd. Der skal senere på året være valg til Provstiudvalg og Stiftsråd, samt valg af en ny biskop.

 

10. Rejsebilag for V. Assels Menighedsråd. Indstilling. Tages til efterretning.

 

11. Indstilling: Vedrørende arrangementer er der stadig covid-19 restriktioner, så vi afventer hvad der bliver af muligheder fremover. Der er indlagt en aftengudstjeneste søndag den 25. juli kl. 19.00 og Høstgudstjeneste søndag den 26. september kl. 19.00.

 

12. Eventuelt.

 

13. Dato for næste møde og kirkesyn.

 

14. Mødet sluttede.

 

Venlig hilsen

 

Fmd. Gunhild Olesen Møller

 

Referat. Alle inviterede deltog.

 

Ad 1). Godkendt. Dog således at der tilføjes et nyt punkt 14. Behandling af Kvartalsrapport nr. 1 for år 2021. Rapporten var modtaget samme dag.

 

Ad 2). Taget til efterretning.

 

Ad 3). Standarddokumentet blev behandlet og tiltrådt. Alle underskrev dokumentet.

 

Ad 4). GOM blev bemyndiget til at underskrive samarbejdsaftalen igen, hvis det kræves. Punktet angående personregistrering drøftes med den nye præst T. Flyger.

 

Ad 5). GOM informerede fra formandsmødet. Pastor Tabitta Flyger deltog. Fremadrettet vil der blive indkaldt til formandsmøder og møder med kontaktpersoner.

 

Ad 6). Taget til efterretning. Der annonceres og sættes opslag op.

 

Ad 7). Der blev talt arealkrav, sommerferie planlægning og det nye insekthotel. Det øvrige blev taget til efterretning.

 

Ad 8). Det praktiske blev planlagt. GOM laver en invitation til beboerne i V. Assels, der gør opmærksom på indsættelses højtideligheden som provsten forestår. Menighedsrådet påtog sig at husstandsomdele invitationen.

 

Ad 9). Der forestår en del valg til forskellige kirkelige organer i 2021. Informationen taget til efterretning.

 

Ad 10). GOM informerede om rejsebilag. Bl.a. dækkes kørselsudgifter i forbindelse med prøveprædikenerne den 27. og 28. februar 2021 i Vejerslev Kirke.

 

Ad 11). Anne Lise påtog sig at kontakte Landsbylaboratoriet angående musisk indslag i forsamlingshuset til høstgudstjenesten mandag den 20. september. Der påtænkes kirkekaffe søndag den 18. juli kl. 19.00 i VA.

 

Ad 12). EVT. intet.

 

Ad 13). Næste møde afholdes i VA kirke den 8. juni 2021 kl. 9.30 og starter med kirkesyn og kaffe. Tømrer John Stouby anmodes om at deltage. Synsrapporten fra den 20. august 2020 blev gennemgået. Budgetønsker skal afleveres inden den 15. juni 2021.

 

Ad 14). Kvartalsrapport nr. 1 for år 2021 blev behandlet og taget til efterretning.

 

Ad 14 A). Mødet sluttede kl. 17.45 og afsluttedes med underskrifter.

 

Referat: Gunhild Olesen Møller