Referat af møde i Vester Assels Menighedsråd fredag d. 26. marts 2021
kl. 15.00.

Virtuelt møde via Teams.

Indkaldte menighedsrådet: Gunhild O. Møller, Poul Riisgaard, Anne Lise Stouby, Rose Marie M. Jensen, Egon Møller. Graver Inge Dam Svenningsen, kass. Bodil Pedersen

Dagsorden.

 

1. Godkendelse af dagsorden.

 

2. Vedr. referat fra mødet den 20. november 2020. Referatet er udsendt og underskrevet.

 

3. Behandling af regnskab 2020 ved kass. Bodil Pedersen. Indstilling: Regnskab for Vester Assels Menighedsråd, CVR-nr. 41199318, Regnskab 2020. afleveret d. 23-03-2021 9:40. (Regnskabet er udsendt.)

 

4. Referater fremover: Det indstilles at referaterne fremover bliver korte og der foreligger en indstilling. Underskrivelse sker i mødet på et underskriftsark. Alternativt at referatet ved virtuelle møder bliver fremlagt til underskrivelse. Hvis der er behov for det ved udførelse at praktiske opgaver eller lignende fx ved arrangementer laves et notat. Referater er offentlige.

 

5. Provstesynet af kirken anbefalede at flere ting udføres inden næste provstesyn i år 2024 når der er økonomi til det. Indstilling: Der indhentes tilbud på kalkning af tårn og repr. af fuger. Tilbuddet skal gælde i et år.

 

6. Indstilling: Dør og vindue i tårnet males/kittes. Maleren i Vils blev bestilt i eftersommeren 2020, men var nødt til at udskyde arbejdet til år 2021.

 

7. Indstilling: Der indhentes tilbud på at omdanne kisteopbevaringsrummet til et handicaptoilet. Det tidligere projekt blev forkastet i Aalborg Stift grundet dørens udformning. Projektet blev startet i år 2013 og alle tilbud er forældede flere gange. Der har manglet økonomi til projektet. Tilbuddene skal gælde i et år.

 

8.  Indstilling: Dør til tårnrummet mod nord males: Arbejdet udføres af graveren.

 

9. Indstilling: Der iværksættes en rutine vedr. aflæsning af datalogger i kirken.

 

10. Indstilling: Skade på tagsten i tårnet. Arbejdes sættes i værk, når økonomien er afsøgt. Det undersøges om skaden kan repareres indefra eller om der skal rekvireres en kran/lift. Graveren har gjort opmærksom på at der er løse tagsten øverst i tårnet og spor af vand.

 

11. Graveren har gjort opmærksom på at der på nordsiden af kirken er en tendens til at der kommer grus ind i kanten af græsplænen. Indstilling: Flere steder på kirkegården ligger der kopsten der ikke længere har nogen funktion. Disse kan ved lejlighed placeres for at holde på gruset. Arbejdes udføres af graveren når tiden tillader det.

 

12. Til efterretning: Siden sidst har menighedsrådet deltaget i prøveprædikener og indstillet en præst til godkendelse. Det er på tale at der skal være indsættelse i Øster Assels og Vejerslev kirker den 2. maj 2021. Biskop Henning Toft Bro har meddelt at han går på pension sidst på året 2021. Der har flere gange været messefald ved tjenester kl. 9.00. Jeg har gjort opmærksom på problemet til præster og M. Provsti.

 

13. Nyt fra graveren.

 

14. Indstilling: Vedrørende arrangementer er der stadig covid-19 restriktioner, så vi afventer hvad der bliver af muligheder fremover.

 

15. Eventuelt.

 

16. Mødet sluttede.

 

Venlig hilsen

Fmd. Gunhild Olesen Møller

 

Referat af virtuelt møde via Teams. Deltagere: Gunhild O. Møller (GOM), Poul Riisgaard, Rose Marie M. Jensen, Egon F. Møller. Afbud fra Anne Lise Stouby, i stedet deltog Ole Gybel Jensen.

 

Graver Inge D. Svenningsen. Kasserer Bodil Pedersen have problemer med Teams og kunne ikke koble sig på.

 

Ad 1). Godkendt.

Ad 2). Taget til efterretning.

Ad 3). Regnskab for år 2020 behandlet. Vester Assels Menighedsråd i kass. Bodil Pedersens fravær svarede GOM på spørgsmål. CVR 41199318, regnskab 2020. Afleveret d. 23-03-21 09:40.

Ad 4). Godkendt som indstillet.

Ad 5). Godkendt som indstillet. GOM indhenter tilbud.

Ad 6). Godkendt som indstillet.

Ad 7). Godkendt som indstillet.

Ad 8). Godkendt som indstillet.

Ad 9). Graveren aflæser manuelt. Proceduren vedr. afløsning tages op til efteråret.

Ad 10). Godkendt som indstillet. Ved leje af lift kan urene eventuelt også nedtages.

Ad 11). Godkendt som indstillet. RMMJ og GOM går en tur sammen med graveren og ser på forholdene.

Ad 12). Taget til efterretning. Der er d. 25. marts kommet meddelelse om at der ansat en ny præst, Tabitta Flyger, med start den 1. maj.

Ad 13). Taget til efterretning. Bl.a. stor sten opstilles i lapidariet. Vandhane skal repareres.
Graveren indkøber en cykelpumpe. Vejkirkebrochuren er kommet og vi står fremefter som cykelvenlig kirke.

Ad 14). Godkendt som indstillet.

Ad 15). EVT. Graveren indkøber et insekthotel ved Kridtvejs Planter til fremme af biodiversiteten. Anslået pris kr. 1.600.

Ad 16). Mødet sluttede kl. 16.20. Det var vores første møde via Teams og det forløb OK. Der er gudstjeneste Palmesøndag den 28. marts. Graveren har pyntet kirken

Ad 17. Næste møde. Torsdag d. 22. april kl. 16.00.

Referat: Gunhild Olesen Møller