REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE d. 1.10.2014 – åbent møde 

Deltagere: Trine Gjørtz, Kirsten Sanders, Anni Jensen, Jørgen Gade, Torben Sloth, Herman Rasmussen, Flemming Futtrup, Inger Futtrup og Birgitte Landgrebe 

Afbud: Niels Åge Pedersen. 

 1. Velkommen til Herman Rasmussen. 

Velkommen til Herman, som er trådt ind i MR på den vakante plads. Herman har været suppleant. 

 1. Nyt fra præsten. 

Nu er sæsonen i gang, herunder både konfirmandhold og minikonfirmander. Fremover skal der tilbydes minikonfirmandhold i alle pastorater, så alle skolers elever får et tilbud. Vi opfylder de kommende lovkrav. Aktuelt er der 14-15 børn, hvoraf nogle også er fra vore sogne. 

Konfirmanderne har haft fin heldagsarrangement.  

Koret: Aktuelt ca. 20 børn, har premiere ved spaghettigudstjeneste i Vejerslev, og deltager i gudstjenesten i ØA d. 12.10. 

Lørdag d. 4.10: indvielse af plads i Sindbjerg, hvor 4 sogne (3 pastorater) mødes, bl.a. vores. Se omtale i Morsø Folkeblad d. 3.10. 

Vi har takket nej til at være medarrangør i arrangement på Mikkelsbakke.  

 1. Nyt fra kirkeværgerne 

ØA: Vi har fået bevilling til udskiftning af tag i ØA pga råd, vides endnu ikke hvor omfattende, håndværkerne er i gang. Der er kommet grus ved det nye redskabshus, tiltrængt efter lang periode med håndværkere ved kirken.  

Blidstrup: Lågeanmodning skal sendes til Stiftet for godkendelse. Kirsten går videre med dette. 

 1. Økonomi: 

Godkendelse af årsregnskab 2013. Godkendt og underskrevet. 

Godkendelse af halvårsregnskab. Taget til efterretning, brugt lidt over 50%, ser derfor tilforladeligt ud.  

Godkendelse af budget for 2015: Godkendt og underskrevet. Se bilag for ekstrabevillinger.

(Under punktet orienterede Kirsten, at den indvendige renovering i ØA er udsat til 2016, pga det akutte tagproblem. Vi vendte ideer om alternative kirkeindretninger og aftalte at lave udflugter til andre nyrestaurerede, ”alternativt” indrettede kirker i naboprovstier) 

 1. Drøftelse af rykkere for gravpladser 

Vi skal sende anbefalet brev med varsel om nedlæggelse til skyldnere, som har fået flere rykkere. 

Udløbne grave: procedure: Andre kirkegårde sender brev, og hvis ikke muligt lægges besked på graven, om at kontakte graveren (før jul og der reageres først efter påske), på den måde har pårørende mulighed for at give tilkende, hvad de vil. Fås ingen svar, kan en grav herefter nedlægges.  

Ang fornyelse af gravpladser afventer vi, at alt er tastet i Brandsoft. 

 1. Orientering fra budgetsamråd og prostiudvalg 

Orientering om budget, se punkt 4.
Derudover drøftet fælles annoncering i provstiet, på budgetrådsmødet betænkelighed ved ikke at bruge avisen, men kun ugeavisen. Arbejdsgruppen (fælles i provstiet) arbejder videre, fra vores møde forslag om at undersøge, hvad en ugentlig (husstandsomdelt) flyer vil koste i fht annoncering.
 

Stiftet arbejder med ”Grøn Kirke”, hvor der kigges på mulige energisparetiltag. Provstiet undersøger, om der kan indhentes et godt tilbud på energigennemgang af alle kirker.  

Ungdomspræst: Der har været forslag om fælles ungdomspræst i provstierne i Thy og Mors. Efterfølgende er der i Thy allerede ansat en, og vi forholder os skeptiske om formål og værdi, men afventer mere om det. 

 1. Administrativ sognemedhjælper i pastoratet 

Vedkommende kunne aflaste os for MR opgaver (hvoraf Trine løser nogen, andre af de valgte og Flemming). Punktet blev drøftet. Vi er positiv stemte, tages op igen ved næste møde. 

 1. Vision for Sydmors pastorat 

Oplæg og opsamling fra aftenen er sendt til alle. Desværre var vi ikke fuldtallige, men innovative og konstruktive drøftelser, hvor det gennemgående tema var ”En kirke for alle”. Arbejdes videre med senere.  

 1. Gravminder – fredninger. 

Flere af os er ikke så forankrede i vores sogne. Vi aftaler at vi sognevis mødes på vores kirkegård og evt inddrager borgere, som har godt kendskab til sognene og derfor også de begravede. 

 1. Evalueringer af arrangementer 

Vi har haft nogle gode og vellykkede arrangementer, med godt indhold og flot fremmøde. Vi skal undersøge mulighed for at hente praktisk hjælp gennem frivillige og/eller betale os fra flere opgaver, da vi har mange arrangementer og gerne vil bevare disse. 

Kommende arrangementer 

Gudstjenesten 12.10: Børnekoret deltager. 

Kulturjam: Poul Erik står for udstilling i kirken fredag aften, samt lørdag og søndag. 

Aftengudstjeneste 30.10 i ØA: Kaffe og sang bagefter 

Aftengudstjeneste 27.11 i Blidstrup: Kaffe og sang på Blidstrup efterfølgende. Trine finder pianist til begge arrangementer.

Adventsfest i ØA 9.12: Børnekoret deltager. Alle medbringer gave max. 20 kr. til arrangementet i forsamlingshuset efterfølgende, hvor MR er værter.  

Birgitte sørger for opslag til de tre ovenstående arrangementer. 

Trine og Kirsten deltager i møde om ”Alle kirker synger med”. Vi er positivt indstillede –evt som et alternativ til en af aftensgudstjenesterne. 

Vi er blevet inviteret til at være medarr af arrangement med hviderussiske dansere på Blidstrup 28.10, (og vi opfordres til at give et gavebeløb til dem, de kommer fra områder påvirket af Tjernobyl ulykken). Vi takker ja. 

 1. Orientering fra aktivitetsudvalg 

Se vedhæftede fra aktivitetsudvalget. Birgitte har haft kontakt til lederen i Perlen i forbindelse med høstofferet. Han vil gerne fortælle om Perlens tilbud til øens borgere. Trine kontakter ham mhp evt at deltage til forårets kaffebord efter aftensgudstjenesten i ØA.